ไชยสมบูรณ์

ไชยสมบูรณ์ หรือ ไซสมบูน (ลาว: ໄຊສົມບູນ) เป็นแขวงหนึ่งใน 17 แห่งของประเทศลาว ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกา เริ่มจากทิศเหนือ ดังนี้ แขวงเชียงขวาง แขวงบอลิคำไซ แขวงเวียงจันทน์ และแขวงหลวงพระบาง มีพื้นที่ประมาณ 8,500 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทำให้มีลักษณะภูมิอากาศค่อนข้างเย็นตลอดปี การเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ใช้ทางหลวงหมายเลข 13 ใต้ ผ่านแขวงบอลิคำไซ แขวงมีประชากร 81,801 คน (พ.ศ. 2556) แบ่งตามกลุ่มชาติพันธุ์ดังนี้ ชาวม้งร้อยละ 55.71, ชาวลาวลุ่มร้อยละ 25.97 และชาวขมุร้อยละ 18.32 แบ่งได้ 7,800 ครอบครัว ซึ่งในจำนวนนี้ยังประสบความยากจนอยู่ถึง 3,600 ครอบครัว แขวงไชยสมบูรณ์มีเมืองเอกคือเมืองอะนุวง

แขวงไชยสมบูรณ์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556เป็นแขวงลำดับที่ 18 ของประเทศ (รวมนครหลวง) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะปกครองแขวงและเมืองมีความสะดวกที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เจริญอย่างรวดเร็วและทั่วถึงเหมือนเมืองอื่น ๆ โดยพร้อมกันนั้นได้เปลี่ยนชื่อเมืองเอกจากเมืองไชยสมบูรณ์เป็นเมืองอะนุวงตามพระนามเจ้าอนุวงศ์ พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์พระองค์สุดท้าย และแบ่งเขตปกครองออกเป็น 5 เมือง ในจำนวนนี้ตั้งขึ้นใหม่ 3 เมือง ได้แก่ เมืองล้องซาน แยกออกจากเมืองฮ่ม เมืองล้องแจ้ง และเมืองอะนุวง ตั้งขึ้นจากเมืองไชยสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังย้ายเมืองท่าโทมซึ่งเคยเป็นเขตปกครองของแขวงเชียงขวางมาขึ้นต่อแขวงไชยสมบูรณ์ด้วย

ก่อนหน้านี้ระหว่างปี พ.ศ. 2537 ถึง 2549 บางส่วนของแขวงเคยเป็นเขตพิเศษไชยสมบูรณ์ เพื่อบริหารจัดการเนื่องด้วยสาเหตุปัญหาชาติพันธุ์กลุ่มน้อยที่ยังมีมากในขณะนั้น